Forumsregler

Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.

19:e artikeln om de mänskliga rättigheterna

Viktigt att veta innan ditt konto aktiveras

För att kunna göra inlägg måste du aktivera ditt konto (aktiveringskod skickas till dig via e-post).

Freebite Forum ställer krav på både kvalitet och läsvärde. Trådar som saknar detta kommer att raderas eller låsas. Forumet ska inte heller användas för att starta eller bedriva trakasserier av icke offentliga personer.

Inlägg och signaturer som inte är på svenska, danska, norska eller engelska kan komma att raderas utan förvarning.

Netetikett

Den som bryter mot netiketten riskerar varning.

0.01. Rubrik
En rubrik ska vara saklig och neutral samt ge en rättvis och beskrivande bild av vad tråden handlar om. Är startinlägget huvudsakligen en fråga ska rubriken sluta med ett frågetecken.

0.02. Trådstart och forumval
Var noga med att posta ditt inlägg i rätt underforum. Ditt inlägg ska ha anknytning till det ämne som forumet avser. Starta inte en ny tråd ifall det redan finns en lämplig tråd. En trådstart måste vara begriplig i sig själv och inte tvinga läsaren att hämta information från externa källor.

0.03. Trams och off-topic
Inlägg som är off-topic eller trams kan raderas utan förvarning och motivering.

0.04. Korspostning
Att korsposta, det vill säga att posta liknande inlägg i flera olika trådar eller skapa liknande trådar i flera forum, är förbjudet.

0.05. Avatar och signatur
Om din avatar har ett motiv som kan uppfattas som olämpligt så kan ditt konto raderas utan förvarning, avatarens innehåll får inte bryta mot forumets regler.

0.06. Moderatorsåtgärder
Moderatorsåtgärder ska inte kommenteras i tråden. Vid frågor och synpunkter ska berörd moderator kontaktas via PM.

0.07. Spoilerfunktionen
Vid postande av information som kan vara känslig för andra användare, såsom hur serier eller filmer slutar, ska texten ”*spoilervarning*” tydligt stå med i början av topic för inlägget.

0.09. Falsk ryktesspridning
Att sprida påhittade uppgifter om personer, företag eller organisationer med uppsåt att utsätta dessa för andras missaktning, eller att avsiktligen sprida förvrängd eller påhittad information med uppsåt att vilseleda, är förbjudet.

0.10. Personuppgifter
Var försiktig med personuppgifter. Gör en balanserad avvägning där den enskildes intresse av en fredad privat sfär vägs mot grundläggande rättigheter som informations- och yttrandefrihet.

Förtydligande av denna regel.
Personuppgifter som riskerar att utsätta någon för andras missaktning kräver ett beaktansvärt allmänintresse samt att spridningen sker i ett granskande syfte och att uppgifterna är av central betydelse. Om uppgiften är en gissning, spekulation eller ett antagande ska det framgå. När icke offentlig person diskuteras ska personuppgifter, när så är lämpligt, helt eller delvis maskeras. Om en moderator anser att de publicerade personuppgifterna utgör ett omotiverat stort intrång i den personliga integriteten kan inlägget komma att raderas eller redigeras.

0.11. Taggar
Enbart taggar som är seriösa, rättvisande och neutrala godkänns.

0.12. Olovlig identitetsanvändning
Det är inte tillåtet att skapa eller förse konton med andras identitetsuppgifter i syfte att sabotera eller trakassera, alternativt att felaktigt utge sig för att vara admin eller moderator.

Regler

Den som bryter mot någon av reglerna riskerar varning, avstängning eller permanent bannlysning.
Användare som begår särskilt allvarliga regelbrott kan bli avstängda från forumet permanent.

1.01. Reklam och annonsering
Privata eller kommersiella annonser, så som köpes-, säljes- eller bytesannonser, inlägg innehållande reklam eller inlägg med annat innehåll som användaren tjänar pengar eller andra fördelar på, är förbjudna.

Förtydligande av denna regel.
Det är tillåtet att tipsa och länka till innehåll där användarna kan hitta fakta och mer information relaterat till trådens innehåll. Det är däremot inte tillåtet att använda forumet för att skapa eller sprida marknadsföring för egen eller andras verksamhet. Endast oberoende tips är tillåtna. Referallänkar är förbjudna.

Det är tillåtet att ställa konsumentfrågor, under förutsättning att frågeställningen inte uppfattas som en annons. Upprepade, systematiska rekommendationer av produkter eller tjänster från samma eller olika medlemmar kan komma att ses som reklam även om ingen tydlig koppling finns. Denna typ av inlägg kan raderas utan förvarning.

Undantag från denna regel är information som objektivt sett gynnar diskussionen eller Freebites användare. Om det med hänsyn till syfte och övriga omständigheter finns ett legitimt skäl att publicera uppgifterna, ska regeln vara underordnad vad som är mest gynnsamt för diskussionen.

Kontaktannonser är förbjudna. Är du osäker på gränsdragningen, kontakta oss på forumadmin@freebite.se.

1.02. Upphovsrättsskyddat material
Spridning eller publicering av upphovsrättsskyddat material utan upphovsmannens tillstånd är förbjudet.

Förtydligande av denna regel.
Denna regel finns för att hindra att forumet används som redskap för spridning av upphovsrättsskyddat material. Den är också den regel som har störst variation i straffskalan. Detta beror på att regeln 0.08. har slagits samman med 1.02.

Det är inte tillåtet att efterfråga eller publicera direktlänkar för att på illegal väg få tillgång till filer och material som exempelvis musik, filmer och datorprogram. Inte heller är det tillåtet att använda forumet som redskap för sådan spridning. Däremot är det tillåtet att länka till webbplatser och program som möjliggör detta, samt även diskutera ämnet som sådant. Det är också tillåtet att länka till etablerade webbplatser som exempelvis YouTube, även i de fall där det finns orsak att tro att den som laddat upp materialet inte innehar upphovsrätten.

Det är inte tillåtet att efterfråga eller publicera direktlänkar om streamad tv över internet i syfte att på illegal väg få tillgång till nordiska bolags sändningar eller sändningar där nordiska bolag har primärrättigheter.

Det är inte tillåtet att efterfråga eller publicera direktlänkar i syfte att marknadsföra illegal avkodning av tv-signaler (till exempel piratkort, cardsharing, dreambox).

Citat av upphovsrättsskyddade texter är tillåtna om de görs i överensstämmelse med god sed. Citatets längd får inte överstiga vad som motiveras av ändamålet. Vid citat ska källa anges.

1.03. Hets mot folkgrupp
Det är förbjudet att hota eller uttrycka missaktning mot särskilt utsatta grupper, med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

Förtydligande av denna regel.
Nedsättande uttalanden mot en eller flera utpekade folkgrupper är tillåtet, förutsatt att kritiken är saklig och vederhäftig. Däremot kan generaliseringar av en hel folkgrupps beteende eller egenskaper vara förbjudet, ifall syftet är att avhumanisera eller att sprida fördomar med syfte till att nedvärdera hela gruppen.

1.04. Uppvigling och hot
Uppvigling och grövre hot är förbjudet. Det är också förbjudet att organisera brottslig verksamhet från forumet.

Förtydligande av denna regel.
Denna regel finns för att förhindra uppmaningar om att bryta mot lagen, samt stoppa möjligheten att kunna posta mordhot eller motsvarande. Det är tillåtet att diskutera brottslig verksamhet, men inte att uppmana allmänheten att bryta mot lagen.

För att ett inlägg ska uppfattas som uppvigling krävs det att det riktar sig mot en grupp människor och inte till en enskild person. Uppmaning till en enskild person att exempelvis hacka konton eller att sätta eld på en persons bil är inte att betrakta som uppvigling.

Det måste även röra sig om en uppmaning till brottslig gärning för att det ska vara uppvigling. Brott som kan vara aktuella är exempelvis datorintrång (det vill säga att man ber andra användare att hacka ett konto) och ofredande.

Grövre hot innebär att man hotar att skada någon eller någons egendom, samt att hotet framstått som allvarligt menat. Hotet ska ha gjorts på sådant sätt eller i sådant sammanhang att det kan antas att den som är föremål för det skulle känna allvarlig fruktan för att hotet ska verkställas.

1.05. Barnpornografi
Det är förbjudet att efterfråga eller sprida länkar till pornografiska bilder eller filmer med personer som är under 18 år.

Förtydligande av denna regel.
Denna regel finns för att hindra att forumet (via inlägg eller PM) används i syfte att sprida barnpornografi.

1.06. Användarnas anonymitet
Att på forumet (via inlägg eller i PM) eftersöka, posta, eller hota att posta, personuppgifter eller annan information som kan avslöja en annan användares identitet är förbjudet, med undantag för sådana uppgifter som användaren själv publicerat i forumet. Att sammankoppla användares alternativa konton eller konton på andra forum eller webbplatser är förbjudet.

Förtydligande av denna regel.
Freebite Forum kan sägas bygga på två grundpelare: den fria debatten och anonymitet. Anonymiteten ger individer med marginaliserade och stigmatiserade åsikter en plattform att framföra sina åsikter utan att de riskerar att det medför några konsekvenser för deras liv.

För att denna anonymitet inte ska sättas på spel är det förbjudet att avslöja information som leder till att någon riskerar att förlora sin anonymitet. Det är exempelvis förbjudet att avslöja en annan användares namn- eller personuppgifter, adress eller telefonnummer. Även annan information som kan binda en användare till en fysisk person är förbjuden att posta.

Det är förbjudet att sammankoppla flera användare på Freebite med varandra eller med konto eller användarnamn på annan webbplats. Däremot får ni gärna rapportera misstankar om någon missbrukar användandet av flera konton. Om en användare själv har berättat att den har ett annat konto eller det på annat sätt är publika uppgifter kan man dock kommentera eller uppmärksamma det.

Vissa användare är dock helt öppna med vilka de är, och det är givetvis i en sådan situation fullt tillåtet att påpeka vem som ligger bakom detta konto. Det finns även exempel på andra situationer med delvis självoutning, exempelvis om en användare har skrivit mycket om var han eller hon bor, och i dessa fall är det därför inte ett brott mot regel 1.06 att i ett inlägg påpeka detta.

1.07. Alternativa konton
Missbruk av alternativa konton är förbjudet och resulterar i permanent avstängning.

Förtydligande av denna regel.
Vad regelns första mening förbjuder är missbruk. Detta kan ske på flera sätt, men det vanligaste är att samma användare postar inlägg med flera olika konton – vilka stöder varandras åsikter – och på så sätt ger användaren ett övertag i en diskussion. Detta behöver inte ske i samma tråd, utan kan också ske på andra sätt. Det är som utgångspunkt därför förbjudet att posta med olika konton i samma tråd, men det finns även fall där vi har överseende, när vi inte anser att det handlar om något missbruk. Är du osäker på regelns gränsdragning, kontakta oss på forumadmin@freebite.se.

1.08. Personangrepp
Grova personangrepp, trakasserier, hot eller förtäckta hot riktade mot andra användare är förbjudet.

Förtydligande av denna regel.
Denna regel är till för att undvika att användare skräms till tystnad av andra användare genom att utsättas för hot eller liknande. Det är dock en hög tolerans mot invektiv och personliga tillmälen på Freebite, vilket gör att tonen i vissa inlägg kan förefalla hård.

De inlägg som anses allvarligast är kombinationer av regel 1.08 och 1.06, det vill säga att man i samband med hotet också uppger att ”jag vet vem du är” eller liknande. Regeln gäller bara för hot mot andra användare.

1.09. Narkotikahandel
All form av narkotikahandel (köpes, säljes, bytes, skänkes), även via PM, är förbjuden.

Förtydligande av denna regel.
Det är förbjudet att fråga var man kan köpa eller sälja narkotika, då detta kan tolkas som en annons. Det är dock tillåtet att diskutera webbshoppar som säljer narkotika, och diskutera tillgången av narkotika i samhället rent allmänt. Det är också tillåtet att diskutera tillgången av narkotika i andra länder. Däremot är det förbjudet att ställa frågor kring narkotika på ett sätt som indirekt kan uppfattas som att att användaren vill köpa eller sälja narkotika, eller på annat sätt bedriva någon form av narkotikahandel via forumet.

1.11. Spridning av datavirus och annan skadlig kod
Att sprida länkar till datavirus eller annan skadlig kod är förbjudet om det inte görs uppenbart att länkarna är skadliga.

Förtydligande av denna regel.
Denna regel är till för att förhindra spridning av virus genom att posta inlägg. Undantaget är vid diskussioner i underforumet för virus och skadlig kod, dock ska det då väldigt tydligt framgå att länkarna är skadliga.

1.12. Integritetskänsliga uppgifter
Det är förbjudet att posta vissa integritetskänsliga och sekretessbelagda uppgifter, vars informationsspridning saknar ett beaktansvärt allmänintresse.

Förtydligande av denna regel.
Denna regel har till syfte att förhindra spridningen av synnerligen integritetskänsliga uppgifter gällande brottsoffer eller motsvarande, där det antingen finns en allvarlig hotbild, eller när det saknas ett tydligt allmänintresse av att uppgiften sprids.

Det är förbjudet, oavsett syfte, att efterfråga eller sprida uppgifter om personer med skyddade personuppgifter, om dessa uppgifter kan användas för att skada vederbörande. Exempel på sådana uppgifter är boende- eller vistelseort. Undantag är uppgifter som är allmänt kända, eller om det rör sig om uppgifter som personen själv spridit.

Det är förbjudet att posta uppenbart känsliga uppgifter om någons sexualitet eller sexualliv, om det med hänsyn till uppgiftens innehåll är ägnat att medföra allvarlig skada för den som uppgiften rör. Exempelvis detaljerade uppgifter om någons sexuella preferenser eller sexuella kontakter.

Det är förbjudet att posta uppenbart känsliga uppgifter om någons hälsotillstånd, vars spridning är ägnad att medföra kännbar skada. Exempelvis omfattande medicinsk dokumentation som typiskt sett omfattas av sträng sekretess.

Det är förbjudet att posta uppenbart känsliga uppgifter om att någon utsatts för ett allvarligt brott, om spridningen var ägnad att medföra kännbar skada för den drabbade. Med allvarligt brott avses främst sexualbrott och i vissa fall våldsbrott, men däremot inte egendomsbrott eller motsvarande.

Inga undantag görs.

Övrigt

2.01. Ohörsamhen
Upprepade varningar som inte hörsammas resulterar i en avstängning.

2.02. Kvalitet framför kvantitet (KFK)
Medlemmar som motarbetar den fria debatten i forumet, genom att systematiskt publicera inlägg med för låg kvalitet eller bristande debattunderlag, blir avstängda eller bannlysta.

2.03. Åldersgräns
Åldersgränsen på Freebite Forum är 18 år. Underåriga användare kommer att stängas av.

2.04. Användarnamn
Användarnamn som anses vara förväxlingsbara med någon annan medlem, moderator eller admin är förbjudna.