Freebite etiska publicitetsregler

Freebite följer de grundlagar som reglerar yttrande och tryckfrihet i Sverige. Utöver det följer vi Journalistförbundet 17 publicitetsregler plus ytterligare en 18:e regel som kanske är unik för Freebite. Denna text nedan sammanfattar Freebite etiska policy som sedan tidigare till stor del funnits på flera olika redaktionssidor på vår webbplats.

Freebite publicerar sällan artiklar om brott och straff där enskilda individet omnämns. Istället publicerar vi material ur ett fenomenologiskt perspektiv, alltså artiklar om brott, straff och ibland enskilda brott såsom samhällsfenomen. Detta rimmar med Freebite publicistiska idé att skapa en allmän förståelse hos läsarkretsen om bakomliggande faktorer. Vi föredrar helikopterperspektiven.

I stora drag anser vi att har en hög nivå av medieetiskt arbete, särskilt i jämförelse med andra etablerade medier. Vi tar till och med hänsyn till sökmotorn Google i de fall sökmotorn indexerat våra artiklar där personer omnämnts på ett kritiskt sätt. Den omnämnde kan påpeka detta för oss och vi kan dölja sökträffar till Freebite så att den berörda personens privatliv eller yrkesliv inte blir onödigt lidande. Detta är speciellt gångbart efter att tex en debatt i Freebite är slut.

Freebite’s publicitetsregler

 1. Freebite eftersträvar en korrekt och allsidig nyhetsförmedling.
 2. Freebite källgranskar. Vi kontrollerar sakuppgifter utifrån bästa förmåga. Äldre artiklar kan bli föremål för förnyad granskning. Fakta kan inte alltid fastställas i debattartiklar. Dessa markeras “DEBATT” såsom  opinionsbildande artiklar där debattören får stå för innehållet. Eftersom kommentarsfälten normalt är öppna kan faktakorrigeringar i efterhand ske med hjälp av läsarskaran.
 3. Freebite eftersträvar att löpsedel, rubrik och ingress korrekt ska återspegla texten i en artikel.
 4. Freebite eftersträvar att finna fotografier och illustrationer som ska återspegla texternas innehåll. Bilder och grafiska illustrationer ska inte utnyttjas på ett missvisande sätt. Är artikeln en satirisk text (ev med en satirisk bild) ska artikeln tydligt märkas upp med ordet “SATIR”.
 5. Freebite korrigerar alltid felaktig sakuppgifter. Det kan ske i efterhand när det är påkallat. Personer som omskrivits i texter ska alltid ha rätten att kunna bemöta ett påståenden dessa individer har rätt till och också få en replik införd i Freebite. En rättelse eller ett genmäle ska publiceras utan dröjsmål och på ett sätt så att det tydligt kan uppmärksammas av de som har fått del av de ursprungliga uppgifterna, allt för att omskrivna personer får möjlighet till upprättelse.
 6. Freebite ska utan dröjsmål publicera eventuellt klander från tex omvända privatpersoner, Pressens Opinionsnämnd, Mediebudsmannen eller liknande. Till dags dato har Freebite varken anmälts eller fällts.
 7. Freebite ska undvika att publicera texter som kan kränka en persons privatliv eller möjlighet att kunna leva obekymrat i samhället. Speciell hänsyn ska tas till icke offentliga personer. Publicitet ska svara mot ett uppenbart allmänintresse som kräver offentlig belysning.
 8. Freebite undviker normalt att publicera information om tex självmord, självmordsförsök eller brottsmisstankar riktade mot enskilda individer som inte dömts i en domstol. Särskilt hänsyn ska tas till anhöriga och drabbade.
 9. Freebite visar offer för brott och olyckor största möjliga hänsyn. Vi undviker att publicera namn och foton på offer av hänsyn till offer och deras anhöriga.
 10. Freebite ska undvika att framhäva berörda personers etniska ursprung, könsidentitet, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget eller är missaktande.
 11. Reglerna som listas här gäller alltid även bildmaterial.
 12. Bilder och foton eller bildtext får ej vilseleda eller lura läsaren. Förändringar i bilder ska redovisas med markörer såsom: kollage, montage, beskärning eller retusch.
 13. Freebite ska eftersträva att ge personer som kritiseras i faktaredovisande material möjlighet att bemöta kritiken i samma publicering. Alla parters olika ståndpunkter bör komma med. Anmälningar som riktats mot en invid kan ha som syfte att skada den som blivit anmäld.
 14. En person som är misstänkt för brott ska alltid betraktas som oskyldig till dess att en fällande dom slagits fast av en domstol.
 15. Freebite ska undvika att namnpublicera för att minska risken att människor skadas. Allmänintresset kan dock innebära att namn bör anges och hänsyn bör i så fall tas till ett eventuellt offers åsikter angående namnpublicering av tex en förövare.
 16. Om inte namn anges undviker vi att publicera bild eller uppgift om yrke, titel, ålder, nationalitet, kön eller annat, som gör en identifiering möjlig.
 17. Freebite registrerade utgivare är ytterst ansvarig för namn- och bildpubliceringar.
 18. Freebite erbjuder privatpersoner (både offentliga, men särskilt icke offentliga personer) möjligheten att negativa (ryktesdestruktiva) sökträffar som leder till artiklar i Freebite kan tas bort eller döljas. Freebite tar därmed hänsyn till hur sökresultat gestaltar sig på Google. Inaktuella debattartiklar i Freebite, vars sökträffar kan anses negativt påverka en enskild persons liv eller arbete, kan nedprioriteras. Berörda personer kan anmäla negativa sökträffar till Freebite.