Användarvillkor

Villkor

Dessa villkor (”Avtalet”) anger de allmänna villkoren för din användning av webbplatsen Freebite.se (”Webbplatsen” eller ”Tjänsten”) och någon av dess relaterade produkter och tjänster (sammantaget ”Tjänster”). Detta avtal är juridiskt bindande mellan dig (”Användare”, ”du” eller ”din”) och Freebite  (”Freebite”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”). Genom att komma åt och använda webbplatsen och tjänsterna bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av villkoren i detta avtal. Om du ingår detta avtal på uppdrag av ett företag eller annan juridisk person, intygar du att du har befogenhet att binda en sådan enhet till detta avtal, i vilket fall termerna ”Användare”, ”du” eller ”

Konton och medlemskap

Om du skapar ett konto på webbplatsen är du ansvarig för att upprätthålla säkerheten för ditt konto och du är fullt ansvarig för alla aktiviteter som sker under kontot och alla andra åtgärder som vidtas i samband med det. Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka och granska nya konton innan du kan logga in och börja använda tjänsterna. Att tillhandahålla falsk kontaktinformation av något slag kan leda till att ditt konto avslutas. Du måste omedelbart meddela oss om all obehörig användning av ditt konto eller andra säkerhetsbrott. Vi kommer inte att hållas ansvariga för några handlingar eller försummelser av dig, inklusive eventuella skador av något slag som uppstår till följd av sådana handlingar eller underlåtenheter. Vi kan stänga av, inaktivera, eller radera ditt konto (eller någon del därav) om vi fastställer att du har brutit mot någon bestämmelse i detta avtal eller att ditt beteende eller innehåll skulle tendera att skada vårt rykte och vår goodwill. Om vi tar bort ditt konto av ovanstående skäl kan du inte registrera dig för våra tjänster igen. Vi kan blockera din e-postadress och din Internetprotokolladress för att förhindra ytterligare registrering.

Användarinnehåll

Vi äger ingen data, information eller material (tillsammans kallat ”Innehåll”) som du skickar in på webbplatsen under användningen av tjänsten. Du ska ha ensamt ansvar för riktigheten, kvaliteten, integriteten, lagligheten, tillförlitligheten, lämpligheten och immateriella rättigheter eller rätten att använda för allt insänt innehåll. Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka och granska innehållet på webbplatsen som skickats in eller skapats med hjälp av våra tjänster av dig. Du ger oss tillåtelse att komma åt, kopiera, distribuera, lagra, överföra, formatera om, visa och utföra innehållet i ditt användarkonto enbart som krävs för att tillhandahålla tjänsterna till dig. Utan att begränsa någon av dessa representationer eller garantier har vi rätten, men inte skyldigheten, att, efter eget gottfinnande, vägra eller ta bort innehåll som, enligt vår rimliga uppfattning bryter mot någon av våra policyer eller är på något sätt skadlig eller stötande. Såvida du inte uttryckligen tillåts av dig, ger din användning av webbplatsen och tjänsterna oss inte licens att använda, reproducera, anpassa, modifiera, publicera eller distribuera innehållet som skapats av dig eller lagrats på ditt användarkonto för kommersiella, marknadsförings- eller liknande ändamål. .

Informationens riktighet

Ibland kan det finnas information på webbplatsen som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till kampanjer och erbjudanden. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden, och att ändra eller uppdatera information på webbplatsen. Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information på webbplatsen förutom vad som krävs enligt lag. Inget specificerat uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas på webbplatsen bör tas för att indikera att all information på webbplatsen eller tjänsterna har ändrats eller uppdaterats.

Tredjepartstjänster

Om du bestämmer dig för att aktivera, få åtkomst till eller använda tjänster från tredje part ska du informeras om att din åtkomst och användning av sådana andra tjänster enbart styrs av villkoren för sådana andra tjänster, och vi stöder inte, är inte ansvariga eller ansvariga för, och lämna inga utfästelser om någon aspekt av sådana andra tjänster, inklusive, utan begränsning, deras innehåll eller det sätt på vilket de hanterar data (inklusive dina data) eller någon interaktion mellan dig och leverantören av sådana andra tjänster. Du avsäger dig oåterkalleligt alla anspråk mot Freebite med avseende på sådana andra tjänster. Freebite är inte ansvarigt för någon skada eller förlust som orsakas eller påstås vara orsakad av eller i samband med din aktivering, åtkomst eller användning av sådana andra tjänster, eller ditt beroende av sekretesspraxis, datasäkerhetsprocesser eller andra policyer för sådana andra tjänster. Du kan behöva registrera dig för eller logga in på sådana andra tjänster på deras respektive plattformar. Genom att aktivera andra tjänster tillåter du uttryckligen Freebite att avslöja dina uppgifter efter behov för att underlätta användningen eller aktiveringen av sådan annan tjänst.

Säkerhetskopiering

Vi gör regelbundna säkerhetskopior av webbplatsen och dess innehåll och kommer att göra vårt bästa för att säkerställa att dessa säkerhetskopior är fullständiga och korrekta. I händelse av hårdvarufel eller dataförlust kommer vi att återställa säkerhetskopior automatiskt för att minimera påverkan och stilleståndstid. Om vi av någon anledning förlorar data på grund av oförutsedda händelser är vi inte skyldiga att ersätta den förlusten på något sätt, ekonomiskt eller på annat sätt.

Under din användning av webbplatsen och tjänsterna kan du ingå korrespondens med eller delta i marknadsföring av annonsörer eller sponsorer som visar deras varor eller tjänster via webbplatsen och tjänsterna. All sådan aktivitet, och alla villkor, villkor, garantier eller utfästelser associerade med sådan aktivitet, är enbart mellan dig och den tillämpliga tredje parten. Vi har inget ansvar, skyldighet eller ansvar för sådan korrespondens, köp eller marknadsföring mellan dig och någon sådan tredje part.

Länkar till andra resurser

Även om webbplatsen och tjänsterna kan länka till andra resurser (såsom webbplatser, mobilapplikationer etc.), innebär vi inte, direkt eller indirekt, något godkännande, associering, sponsring, stöd eller anslutning till någon länkad resurs, såvida inte det specifikt anges häri. Vissa av länkarna på webbplatsen kan vara ”affiliate länkar”. Detta innebär att om du klickar på länken och köper en vara, kommer Freebite att få en affiliate-kommission. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera, och vi garanterar inte erbjudanden från några företag eller individer eller innehållet i deras resurser. Vi tar inget ansvar eller ansvar för åtgärder, produkter, tjänster och innehåll från någon annan tredje part. Du bör noggrant granska de juridiska uttalandena och andra villkor för användning av alla resurser som du kommer åt via en länk på webbplatsen och tjänsterna. Din länkning till andra resurser utanför webbplatsen sker på egen risk.

Förbjudna användningar

Utöver andra villkor som anges i avtalet är du förbjuden att använda webbplatsen och tjänsterna eller innehållet: (a) för något olagligt syfte; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i några olagliga handlingar; (c) att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att göra intrång i eller kränka våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att ladda upp eller dela innehåll av sexuell karaktär eller nakenhet i allmänhet; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som kommer att påverka funktionaliteten eller driften av webbplatsen och tjänsterna, produkter och tjänster från tredje part eller internet; (h) att spam, nätfiska, pharm, förevändning, spindel, krypa eller skrapa; (i) för något obscent eller omoraliskt syfte; eller (j) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna på webbplatsen och tjänsterna, tredje parts produkter och tjänster eller internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av webbplatsen och tjänsterna för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna. eller (j) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna på webbplatsen och tjänsterna, tredje parts produkter och tjänster eller internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av webbplatsen och tjänsterna för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna. eller (j) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna på webbplatsen och tjänsterna, tredje parts produkter och tjänster eller internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av webbplatsen och tjänsterna för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna.

Immateriella rättigheter

”Immateriella rättigheter” avser alla nuvarande och framtida rättigheter som tillerkänns genom lag, sedvanerätt eller egenkapital i eller i samband med upphovsrätt och närstående rättigheter, varumärken, mönster, patent, uppfinningar, goodwill och rätten att stämma för bortgång, rättigheter till uppfinningar, nyttjanderätter och alla andra immateriella rättigheter, i varje fall registrerade eller oregistrerade och inklusive alla ansökningar och rättigheter att ansöka om och beviljas, rättigheter att kräva företräde från sådana rättigheter och alla liknande eller likvärdiga rättigheter eller former av skydd och alla andra resultat av intellektuell verksamhet som existerar eller kommer att existera nu eller i framtiden i någon del av världen. Detta avtal överför inte till dig någon immateriell egendom som ägs av Freebite eller tredje part, och alla rättigheter, titlar, och intressen i och till sådan egendom förblir (som mellan parterna) enbart hos Freebite. Alla varumärken, servicemärken, grafik och logotyper som används i samband med webbplatsen och tjänsterna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Freebite eller dess licensgivare. Andra varumärken, tjänstemärken, grafik och logotyper som används i samband med webbplatsen och tjänsterna kan vara varumärken som tillhör andra tredje parter. Din användning av webbplatsen och tjänsterna ger dig ingen rätt eller licens att reproducera eller på annat sätt använda något av Freebite eller tredje parts varumärken. grafik och logotyper som används i samband med webbplatsen och tjänsterna kan vara varumärken som tillhör andra tredje parter. Din användning av webbplatsen och tjänsterna ger dig ingen rätt eller licens att reproducera eller på annat sätt använda något av Freebite eller tredje parts varumärken. grafik och logotyper som används i samband med webbplatsen och tjänsterna kan vara varumärken som tillhör andra tredje parter. Din användning av webbplatsen och tjänsterna ger dig ingen rätt eller licens att reproducera eller på annat sätt använda något av Freebite eller tredje parts varumärken.

Ansvarsbegränsning

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag kommer Freebite, dess  styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, agenter, leverantörer eller licensgivare under inga omständigheter att vara ansvariga gentemot någon person för indirekta, tillfälliga, speciella, straff-, täcknings- eller följdskador (inklusive , utan begränsning, skadestånd för förlorad vinst, intäkt, försäljning, goodwill, användning av innehåll, påverkan på verksamheten, affärsavbrott, förlust av förväntade besparingar, förlust av affärsmöjlighet) hur som helst orsakat, enligt någon teori om ansvar, inklusive, utan begränsning, kontrakt, skadestånd, garanti, brott mot lagstadgad skyldighet, vårdslöshet eller annat, även om den ansvariga parten har informerats om möjligheten till sådana skador eller kunde ha förutsett sådana skador. I den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, Freebite’s sammanlagda ansvar, tjänstemän, anställda, agenter, leverantörer och licensgivare som hänför sig till tjänsterna kommer att begränsas till ett belopp som överstiger en krona eller belopp som faktiskt betalats kontant av dig till Freebite under den föregående en månadsperioden före den första händelsen eller händelsen som gav upphov till sådant ansvar. Begränsningarna och undantagen gäller även om denna kompensation inte fullt ut kompenserar dig för eventuella förluster eller misslyckas med dess väsentliga syfte.

Ändringar och tillägg

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra detta avtal eller dess villkor för webbplatsen och tjänsterna, med verkan när en uppdaterad version av detta avtal publiceras på webbplatsen. När vi gör det kommer vi att revidera det uppdaterade datumet längst ner på denna sida. Fortsatt användning av webbplatsen och tjänsterna efter sådana ändringar ska utgöra ditt samtycke till sådana ändringar.

Kommentarsregler och forumregler

Vid registrering av konto hos oss så bekräftar du att du har läst och förstått våra forumregler samt kommentarsregler som finns att läsa under kategorin ”FREEBITE” i vår header. 

Godkännande av dessa villkor

Du bekräftar att du har läst detta avtal och samtycker till alla dess villkor. Genom att komma åt och använda webbplatsen och tjänsterna samtycker du till att vara bunden av detta avtal. Om du inte samtycker till att följa villkoren i detta avtal har du inte behörighet att komma åt eller använda webbplatsen och tjänsterna.

Kontakta oss

Om du vill kontakta oss för att förstå mer om detta avtal eller vill kontakta oss angående något som rör det, kan du skicka ett e-postmeddelande till info@freebite.se.

Detta dokument uppdaterades senast den 7 juli 2022.